Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Privacy policy

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

1.1 Denna integritetspolicy gäller när Healthy Family Sweden AB, med adressen Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, org. nr: 559110-3402 (härefter ”Healthy Family”, ”vi”, eller ”vår”) behandlar personuppgifter som rör användare av våra tjänster, användare av vår app för familjer som tillsammans söker vägen till bättre kost, roligare träning och starkare familjegemenskap (”Appen”) eller besökare till vår hemsida (härefter även ”dig”, eller ”du”.)

1.2 Healthy Familys behandling av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (härefter ”GDPR”).

2. Laglig grund för behandling

 2.1 Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för utförande av ett avtal med dig eller som del av sådana åtgärder som är nödvändiga för att ingå ett avtal med dig, såsom när du skapar ett konto i Appen.

2.2 Dina personuppgifter kommer även att behandlas som nödvändigt för att efterleva rättsliga förpliktelser till följd av EU-rätt och svensk lag.

2.3 Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev så är den lagliga grunden för den behandlingen av dina personuppgifter ditt samtycke.

2.4 Om du har deltagit i ett aktivitetstest där du använt våra tjänster gratis behandlar vi dina personuppgifter med grund i vårt berättigade intresse att få svar på frågor om hur du använt tjänsterna och vad du tycker om dem.

3. Ändamålen med behandlingen

3.1 Healthy Family behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsenliga förpliktelser gentemot dig som del i utförande av våra tjänster. Du kan därför inte vara användare av Healthy Familys tjänster utan att vi behandlar dina personuppgifter. Med ”våra tjänster” menar vi användning av vår app samt, från tid till annan, försäljning av produkter relaterat till Healthy Familys verksamhet.

3.2 Utöver vad som anges ovan kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med fakturering, informationsgivande och kommunikation med dig som användare.

3.3 Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev kommer vi även att behandla dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig angående hur våra tjänster och vår verksamhet utvecklas.

4. Personuppgifter under behandling

4.1 När du registrerar dig för att använda Healthy Familys tjänster kommer vi eller vår utvalda leverantör eller samarbetspartner att behandla de personuppgifter som krävs för registreringen. När du använder våra tjänster kommer vi att behandla de personuppgifter som då sparas.

4.2 I ditt användarkonto i Appen kan du välja att skapa profiler för dina familjemedlemmar genom att registrera deras namn och ålder. Den information som framgår i denna integritetspolicy gäller även för sådana personuppgifter som sparas om familjemedlemmar, som genom registreringen blir användare av Appen.

4.3 Healthy Family kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter för de ändamål och under de omständigheter som beskrivs ovan.

a) Identifierare – för- och efternamn och ålder.

b) Kontaktuppgifter– din adress och e-postadress.

c) Betalningsuppgifter – din adress för fakturering, för att möjliggöra betalning genom tredjeparter såsom kreditkortsbolag.

d) IT-data – data insamlad genom din mobiltelefon/dator såsom IP-adress, vilken samlas in för att vår hemsida och Appen ska kunna erbjuda sin funktionalitet.

e)  App-data – i användning av Appen kan familjen samla poäng genom att uppnå olika hälsoutmaningar. Dessa uppgifter sparas i Appen och kommer endast att vara synliga för de användare som är uppkopplade till kontot. Personuppgifterna omfattar information såsom ätvanor och vad för träning familjemedlemmen utfört.

f) Kundtjänstuppgifter – när du kontaktar Healthy Family i ett kundtjänstärende kommer ärendet att kräva att vi behandlar personuppgifter relaterade till ärendet. När du kontaktar oss i ett kundtjänstärende har vi ingen kontroll över vilken information du lämnar till oss. Din kontakt kan omfatta personuppgifter relaterade till andra personer eller personuppgifter om dig som vi saknar anledning att behandla. Healthy Family kommer inte att lagra irrelevant information efter det att vi svarat dig i ärendet.

g) Integritetspolicy – om kundtjänstärendet gäller eller leder till återbetalning kommer vi att behandla de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra återbetalningen.

5. Mottagare av personuppgifter

5.1 Healthy Family delar dina personuppgifter med andra när det är nödvändigt för att (i) utföra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, eller (ii) efterleva lag, författning eller myndighetsbeslut.

5.2 Personuppgifter som du lämnar kan komma att lämnas ut till tredjepartsleverantörer av tjänster eller system, såsom lagringsleverantörer eller betaltjänstleverantörer.

5.3 Healthy Family eftersträvar att alltid behandla personuppgifter inom EU/EES. I de fall ett personuppgiftsbiträde till Healthy Family har verksamhet utanför EU/EES kommer Healthy Family att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd, i enlighet med GDPR.

6. Hur länge vi bevarar dina personuppgifter

6.1 Personuppgifter lagras så länge som är nödvändigt för att utföra våra skyldigheter enligt avtal med användare, samt för att efterleva rättsliga förpliktelser.

6.2 Personuppgifter som kopplas till ditt användarkonto kommer att lagras så länge som ditt konto är öppet. Du kan välja att stänga kontot och Healthy Family kommer då att radera sådana personuppgifter som inte måste lagras vidare till följd av rättsliga förpliktelser.

6.3 Healthy Family är skyldigt att bevara vissa personuppgifter för att efterleva svensk lag, exempelvis Bokföringslagen (1999:1078).

6.4 Om du inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev kan du avregistrera dig genom en länk direkt i respektive nyhetsbrev.

7. Gallring av personuppgifter

7.1 Personuppgifter raderas eller anonymiseras när uppgifterna inte längre behöver bevaras, som beskrivet ovan.

7.2 Med anonymisering menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

7.3 När Healthy Family raderar eller anonymiserar personuppgifter kan denna inte återkallas eller återskapas av Healthy Family.

8. Informationssäkerhet

8.1 Som personuppgiftsansvarig vidtar Healthy Family lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, i enlighet med kapitel IV avsnitt 2 av GDPR.

8.2 Om dina personuppgifter är inblandade i en säkerhetsincident (en så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer vi att informera dig i enlighet med GDPR.

9. Cookies och besöksstatistik

9.1 Healthy Family använder cookies och liknande teknologi på vår hemsida och i Appen för att möjliggöra deras funktionaliteter och för att samla in statistik om ditt besök till vår hemsida/Appen.

9.2 Cookies är små filer som lagras på din enhet. Det finns två sorters cookies.

  1. Permanenta cookies som lagras för en längre tid,
  2. Sessionscookies som lagras tillfälligt och raderas när du stänger din webbläsare.

9.3 Healthy Family lagrar inte identifierare, såsom kontaktuppgifter eller namn, genom cookies.

9.4 Besökare till healthyfamily.se kan välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i sin webbläsare.

9.5 Besökare kan välja att ändra inställningar i sina webbläsare för att notifieras varje gång cookies mottas. Webbläsaren kan även användas för att radera tidigare placerade cookies. Du kan hitta mer information om detta i din webbläsares ”hjälp”-sidor.

9.6 Du kan hitta mer information om cookies på sidor som: aboutcookies.org, eller: www.allaboutcookies.org.

10. Dina rättigheter

10.1 Du har rätt att återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen före återkallandet. Exempelvis kan du ha valt att prenumerera på Healthy Familys nyhetsbrev. I det fallet kan du välja att avregistrera dig genom att klicka på en länk i ett sådant nyhetsbrev.

10.2 Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas till lagring, och att invända mot vår behandling.

10.3 Du har rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Healthy Family kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

10.4 Du har rätten att begära att Healthy Family rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Healthy Family har behandlat ger en felaktig bild av dig.

10.5 Du har rätt att begära att Healthy Family raderar dina personuppgifter. Healthy Family kommer då att radera sådana personuppgifter som inte måste bevaras för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Healthy Family kommer även att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifterna fortfarande är nödvändiga för att uppfylla ett avtal med dig. Healthy Family kommer alltid att svara dig och förklara vilka personuppgifter som Healthy Family har rätt att fortsätta behandla.

10.6 Du har alltid rätt att inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet där du bor, arbetar eller där en överträdelse av GDPR enligt din mening har skett. I Sverige är den relevanta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

10.7 Om du vill utöva dina rättigheter ovan ber vi dig att kontakta oss på support@healthyfamily.se

11. Ändringar till denna integritetspolicy

11.1 Då vi fortfarande är en start-upp och utvecklar våra tjänster kommer det från tid till annan att införas ändringar i denna integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy när som helst.